O nas / Klauzula informacyjna - przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna

dotycząca przetwarzania danych osobowych
pozyskanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu-Zdroju

 

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), informuję, że:

1. Administrator danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu-Zdroju, reprezentowany przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury, z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju,
Al. Piłsudskiego 27 (dalej: Administrator);

2. Inspektor Ochrony Danych:

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

  • adres e-mail: iod@mok.jastrzebie.pl;
  • adres: Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu-Zdroju, Inspektor Ochrony Danych, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 27,

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania:

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu realizacji obowiązków Administratora wynikających w szczególności z treści:

  • Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862 z póz. zm.);
  • Statutu Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju, oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących i aktów prawa miejscowego określających prawa i obowiązki jednostek realizujących zadania w zakresie działalności kulturalnej.

Podstawami prawnymi przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są przepisy prawa, podpisane umowy cywilno-prawne, a także zgody wyrażone w formie pisemnej.

4. Odbiorcy danych:

W związku z przetwarzaniem danych, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych,
w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

5. Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.

6. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu:

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie są i nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

7. Przysługuje Pani/Panu w szczególności prawo:

do sprawdzenia, czy i jakie dotyczące Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, a także do otrzymania kopii tych danych;

  • do żądania sprostowania, uzupełnienia lub usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, jeśli są one przetwarzane w sposób błędny lub niezgodny z prawem;
  • w określonych okolicznościach – do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
  • w określonych okolicznościach – do zażądania umożliwienia przenoszenia Pani/Pana danych osobowych;
  • do wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.

8. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych:

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub  jest niezbędne dla zawarcia
umowy.

 

Administrator danych osobowych
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury
w Jastrzębiu-Zdroju