Przetargi / Konkursy / Zakończone

placówka:

Ogłoszenie o wyniku przetargu

13 kwietnia 2010

Przedmiot przetargu: „Dzierżawa kawiarni wraz z zapleczem i wyposażeniem usytuowanej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu Zdroju przy al. Piłsudskiego 27 w okresie od dnia 15 maja 2010 roku do dnia 14 maja 2013 roku”

 

Jastrzębie Zdrój, dnia 13 kwietnia 2010 roku

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Kultury
Al. Piłsudskiego 27
44-335 Jastrzębie Zdrój

Informujemy, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym na 

„ Dzierżawa kawiarni wraz z zapleczem i wyposażeniem usytuowanej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu Zdroju przy al. Piłsudskiego 27 w okresie od dnia 
15 maja 2010 roku do dnia 14 maja 2013 roku”

wybraliśmy ofertę firmy:
FIRMA HANDLOWA „JaGa I”
ul. Sadowa 5
44-337 Jastrzębie Zdrój

Uzasadnienie wyboru: 
Kwota miesięcznego czynszu za dzierżawę przedmiotu zamówienia wynosi 3.713,70 złotych brutto. 
Była to jedyna, ważna oferta złożona w niniejszym postępowaniu i w kryterium oceny ofert uzyskała 300 punktów.

W w / w postępowaniu jedynym kryterium oceny i wyboru ofert złożonych przez wykonawców była cena brutto za przedmiot zamówienia rozumiana jako kwota miesięcznego czynszu brutto bez opłat za media za dzierżawę przedmiotu dzierżawy oferowana przez wykonawcę. Treść złożonej oferty odpowiadała treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W prowadzonym postępowaniu przetargowym na „ Dzierżawę kawiarni wraz z zapleczem i wyposażeniem, usytuowanej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu Zdroju przy al. Piłsudskiego 27 w okresie od dnia 15 maja 2010 roku do dnia 14 maja 2013 roku” złożono jedną ofertę. W niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.