Przetargi / Konkursy / Zakończone

placówka:

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

26 czerwca 2012

Przedmiot przetargu: „Dostawa wraz z montażem wyposażenia kina cyfrowego z funkcją 3D do Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju”

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Kultury, Al. Piłsudskiego 27, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 roku nr 223 poz. 1655 z późn. zmianami) informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym na „Dostawę wraz z montażem wyposażenia kina cyfrowego z funkcją 3D do Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju” jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:
„CINE PROJECT POLSKA SP Z O.O.
ul. Tomaszewskiego 11
60-692 Poznań  

Uzasadnienie wyboru: Cena złożonej oferty wynosi 602.435,50 złotych brutto
Słownie: sześćsetdwatysiąceczterystatrzydzieścipięćzłotych50/100.
Była to jedyna, nie odrzucona oferta złożona w niniejszym postępowaniu i która w ramach oceny i wyboru ofert uzyskała łączną punktację 300 punktów, z punktu widzenia jedynego kryterium oceny i wyboru ofert, tzn. kryterium najkorzystniejszej ceny ofertowej brutto za przedmiot zamówienia.
W postępowaniu przetargowym na „Dostawa wraz z montażem wyposażenia kina cyfrowego z funkcją 3D dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju” jedynym kryterium oceny i wyboru ofert była cena ofertowa brutto za przedmiot zamówienia.
W w /w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę przetargową.