Przetargi / Konkursy / Zakończone

placówka:

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

15 czerwca 2011

Przedmiot przetargu: „Remont placówek Miejskiego Ośrodka Kultury z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy Al. Piłsudskiego 27”

 

ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Kultury

al. Piłsudskiego 27

44-335 Jastrzębie Zdrój

na podstawie art. 92 ust. 1pkt 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 roku nr 223 poz. 1655 z późn. zmianami ) informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym na „Remont placówek Miejskiego Ośrodka Kultury z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy Al. Piłsudskiego 27” jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

„W&M P.H.U. s.c

Balcerzak Wiesław i Marzena

43-245 Studzionka, ul. Ligonia 6

 

Uzasadnienie wyboru: Cena złożonej oferty wynosiła 198.302,50 złotych brutto

słownie: stodziewięćdziesiątosiemtysięcytrzystadwazłote50/100 brutto.

Była to jedyna, nie odrzucona oferta złożona w niniejszym postępowaniu i która w ramach oceny i wyboru ofert uzyskała łączną punktację 300 punktów, z punktu widzenia jedynego kryterium oceny i wyboru ofert, tzn. kryterium najkorzystniejszej ceny ofertowej brutto za przedmiot zamówienia.

W postępowaniu przetargowym na „Remont placówek Miejskiego Ośrodka Kultury z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy Al. Piłsudskiego 27” jedynym kryterium oceny i wyboru ofert była cena ofertowa brutto za przedmiot zamówienia.

W w / w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę przetargową.