Przetargi / Konkursy / Zakończone

placówka:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

18 grudnia 2009

Przedmiot przetargu: „Dzierżawa kawiarni wraz z zapleczem i wyposażeniem usytuowanej w Domu Zdrojowym w Jastrzębiu Zdroju przy ulicy Witczaka 5 w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku”

 

Jastrzębie Zdrój, dnia 18 grudnia 2009 roku

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

ZAMAWIAJĄCY:      Miejski Ośrodek Kultury, Al. Piłsudskiego 27, 44-335 Jastrzębie Zdrój

Informujemy, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym na 

„ Dzierżawa kawiarni wraz z zapleczem i wyposażeniem usytuowanej w Domu Zdrojowym w Jastrzębiu Zdroju przy ulicy Witczaka 5 w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 
31 grudnia 2012 roku”

wybraliśmy ofertę firmy: Dariusz Modzelewski, 44-330 Jastrzębie Zdrój, ul. Witczaka 5

Uzasadnienie wyboru: 
Kwota miesięcznego czynszu za dzierżawę przedmiotu zamówienia wynosi 3.366,90 złotych brutto. 
Była to jedyna, ważna oferta złożona w niniejszym postępowaniu i w kryterium oceny ofert uzyskała 300 punktów.

W w / w postępowaniu jedynym kryterium oceny i wyboru ofert złożonych przez wykonawców była cena brutto za przedmiot zamówienia rozumiana jako kwota miesięcznego czynszu brutto bez opłat za media za dzierżawę przedmiotu dzierżawy oferowana przez wykonawcę. 
Treść złożonej oferty odpowiadała treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W prowadzonym postępowaniu przetargowym na „ Dzierżawę kawiarni wraz z zapleczem i wyposażeniem, usytuowanej w Domu Zdrojowym w Jastrzębiu Zdroju przy ulicy Witczaka 5 
w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku” złożono dwie oferty.
W niniejszym postępowaniu odrzucono jedną  ofertę ( jej treść nie odpowiadała treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia), nie wykluczono z postępowania żadnego wykonawcy.