Przetargi / Konkursy / Zakończone

placówka:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

12 listopada 2009

Przedmiot przetargu: „Wyświetlanie filmów w kinie „Centrum” usytuowanym w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu Zdroju przy Al. Piłsudskiego 27, przywóz i odwóz kopii filmowych, zajawek, reklam, plakatów z różnych miejsc ( np. stacje PKP, kina, itp. ) w obrębie województwa śląskiego, wysyłka kopii filmowych na koszt Zamawiającego poza obręb województwa śląskiego ( po wcześniejszym uzgodnieniu na piśmie z Zamawiającym miejsc doręczeń przesyłki ) oraz transport i ochrona gotówki    (za sprzedane bilety do kina) do banku obsługującego rachunek bankowy Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu Zdroju w okresie od dnia 1 grudnia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku. Kino „Centrum” posiada pełne wyposażenie w postaci sprzętu do wyświetlania filmów, nagłośnienie, fotele kinowe, itp.”

 

Jastrzębie Zdrój, dnia 12 listopada 2009 roku

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Kultury, Al. Piłsudskiego 27, 44-335 Jastrzębie Zdrój

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 roku nr 223 poz. 1655 z późn. zmianami) informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym na

„ Wyświetlanie filmów w kinie „Centrum” usytuowanym w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu Zdroju przy Al. Piłsudskiego 27, przywóz i odwóz kopii filmowych, zajawek, reklam, plakatów z różnych miejsc ( np. stacje PKP, kina, itp.) w obrębie województwa śląskiego, wysyłka kopii filmowych na koszt Zamawiającego poza obręb województwa śląskiego ( po wcześniejszym ustaleniu na piśmie z Zamawiającym miejsc doręczeń przesyłki ) oraz transport i ochrona gotówki ( za sprzedane bilety do kina ) do banku obsługującego rachunek bankowy Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu Zdroju w okresie od dnia 1 grudnia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku”

wybraliśmy ofertę firmy:
Gośniowski Włodzimierz, 44-330 Jastrzębie Zdrój, ul. Marusarzówny 5/13

Uzasadnienie wyboru:
Cena wybranej oferty wynosi 39,59 zł. brutto za jeden wyświetlony seans filmowy. Była to jedyna, ważna oferta złożona w niniejszym postępowaniu i w kryterium oceny ofert uzyskała 300 punktów.

W w / w postępowaniu jedynym kryterium oceny i wyboru ofert złożonych przez wykonawców była cena brutto za przedmiot zamówienia rozumiana jako kwota brutto za jeden wyświetlony seans filmowy. Treść złożonej oferty odpowiadała treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W prowadzonym postępowaniu przetargowym na „ Wyświetlanie filmów w kinie „Centrum” usytuowanym w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu Zdroju przy Al. Piłsudskiego 27, przywóz i odwóz kopii filmowych, zajawek, reklam, plakatów z różnych miejsc ( np. stacje PKP, kina, itp.) w obrębie województwa śląskiego, wysyłka kopii filmowych na koszt Zamawiającego poza obręb województwa śląskiego ( po wcześniejszym ustaleniu na piśmie z Zamawiającym miejsc doręczeń przesyłki ) oraz transport i ochrona gotówki ( za sprzedane bilety do kina ) do banku obsługującego rachunek bankowy Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu Zdroju w okresie od dnia 1 grudnia 2009 roku do dnia 1 grudnia 2010 roku” złożono tylko jedną ofertę.

W niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty, jak również nie wykluczono z postępowania żadnego wykonawcy.